SOBRE SHIKUARAT

Shikuarat és un blog que pretén ser un arxiu de l'art urbà de Tarragona. La intenció doncs, és recopilar les diferents intervencions que hi ha arreu de la ciutat, alhora de documentar-ne l'autor, el lloc, la tècnica, etc. per a deixar-ne constància d'aquestes peçes que l'atzar les pot fer més o menys efímeres.

I, què es considera art urbà?
El nostre criteri alhora de considerar que entra i que no entra sota aquest nom és la seguent:
Art urbà és tota aquella intervenció artística que és trobi en la via pública.
 Tot i així ho limitarem més amb altres condicions:
  • Les obres han de formar part de les arts plàstiques. Aíxí doncs no queden incloses intervencions artístiques com podríen ser les performance, tot i que en casos molt concrets poden haver-hi excepcions.
  • No s'admeten sota aquesta definició les firmes o tags, ni el bombing. Tot i així, en casos molt concrets poden haver-hi excepcions.
Alhora de publicar unes o altres obres, ens guiarem per l'originalitat i la qualitat artística, de cada una o de l'autor, per sobre de la "fama" del creador. Per tant s'hi podrà trobar des de grans murals d'artistes reconeguts, a petites "perles" anònimes.

Shikurat no es fa responsable de que les obres documentades hagin estat feta de forma legal o il·legal.
Shikurat no pretén en cap cas promoure el vandalisme, sinó tan sols documentar i mostrar l'art urbà de la ciutat de Tarragona.
___________________________________________________


Shikuarat nace como un blog con la intención de servir como archivo del arte urbano de Tarragona. La intención pues, es recopilar las diferentes intervenciones que se encuentran en la ciudad, a la vez que se documentará el autor, el lugar, la técnica, etcétera para dejar constáncia de estas piezas que el azar las vuelve más o menos efímeras.

Y, ¿qué se considera arte urbano?
Nuestro criterio al considerar que entra y que no bajo esta definición es la siguiente:
Arte urbano es toda aquella intervención artística que se encuentre en la via pública.
Aún así, lo limitaremos más con otras condiciones:
  • Las obras deben formar parte de las artes plásticas. Así pues no se incluyen intervenciones artísticas como podrían ser las performance, todo y que en casos concretos pueden haver excepciones.
  • No se admiten bajo está definición las firmas o tags, ni el bombing. Todo y que en casos concretos pueden haber excepciones.
En el momento de publicar unas o otras obras, nos guiaremos por la originalidad y la calidad artística, de cada una o del autor, por encima de la "fama" del creador. Por lo tanto se podrán encontrar desde grandes murales de artistes reconocidos, a pequeñas "perlas" anónimas.

Shikuarat no se hace responsable de que las obras documentadas hayan sido hechas de forma legal o ilegal.
Shikuarat no pretende en ningún caso promover el vandalismo, sino solo documentar y mostrar el arte urbano de Tarragona.